Vedtekter for Narvik Bluesklubb

§ 1 Navn

a)     Foreningens navn er Narvik Bluesklubb. Foreningen ble stiftet 15.06.2010.

b) Foreningens hjemsted er Narvik.

§ 2 Form, tilslutning

Narvik Bluesklubb er en selvstendig, ideell medlemsforening. Narvik Bluesklubb er medlem i Norsk Rockforbund (NRF) og Norsk Bluesunion (NBU).

§ 3 Formål

Narvik Bluesklubbs formål er å

a)     gi publikum gode konsertopplevelser.

b)     spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for blues og beslektede musikkformer.

§ 4 Medlemskap

a)     Alle som tilslutter seg foreningens formål og vedtekter kan være medlem i Narvik Bluesklubb. Alle medlemmer har rett til å påvirke foreningens drift og virksomhet gjennom deltagelse på årsmøte og medlemsmøter.

b)     Kontingent og kontingentperiode fastsettes til enhver tid av årsmøtet. Alle som har betalt medlemskontingent er å regne som medlemmer av Narvik Bluesklubb.

c)     Medlemskapet medfører bl.a.

– billigere adgang til Narvik Bluesklubbs arrangementer
– medlemspris hos andre klubber som er medlem i NRF
– abonnement på BluesNews

d)     Dersom et medlem ikke betaler kontingenten, opphører medlemskapet. Et medlem som motarbeider Narvik Bluesklubbs formål og virksomhet kan, etter å ha forklart seg for styret, ekskluderes for en bestemt periode.

§ 5 Styret

Styret i Narvik Bluesklubb  velges av årsmøtet og skal bestå av 5 medlemmer samt  2 vararepresentanter.  Styrets hovedoppgave er å lede klubben og ivareta foreningens formålsparagraf.
Styret forplikter seg til å følge vedtekter og retningslinjer vedtatt av årsmøtet.

Styrets leder og kasserer velges  direkte av årsmøtet. Samtlige styremedlemmer velges for 2 år, slik at  leder, 2 styremedlemmer  og 1 vararepresentant velges i oddetallsår mens kasserer, 1 styremedlem og 1vararepresentant velges i partallsår.
( I  klubbens 1. ordinære årsmøte i 2011 velges  derfor kasserer, 1 styremedlemmer og 1 vara-representant for 1 år, for deretter å velges for 2 år i 2012).
Etter avholdt årsmøte skal styret konstituere seg selv på en slik måte at følgende oppgaver fordeles: Sekretærfunksjon, ansvarlig for booking, arrangement, markedsføring og nettside samt ansvarlig for sponsoravtaler og kontakt med sponsorene.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og vedtak gjøres med alminnelig flertall.  Enstemmighet skal tilstrebes i alle saker. Ved stemmelikhet gjelder den mening som bifalles av leder.  Vararepresentantene har møte- og talerett i styremøtene.

Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted.

Styret forplikter seg til å inneha sine verv i perioden mellom to årsmøter. Ved evt. frafall i denne perioden, supplerer styret seg selv ved at en av vararepresentantene trer inn i styret som ordinært medlem.
Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst fire ganger i året. Det skal føres protokoll fra alle styremøter. Vede forfall fra ordinære styremedlemmer skal

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet er Narvik Bluesklubbs øverste myndighet, og avholdes hvert år i februar måned.

Årsmøtet skal

a)     Velge møteleder og referent
b)     Behandle styrets årsmelding
c)     Behandle styrets regnskap og budsjett.
d)     Fastsette kontingent i samsvar med vedtektens § 4b.
e)     Behandle innkomne forslag. Disse må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet
f)       Foreta valg til styret i samsvar med vedtektenes § 5.
g)     Velge revisor med vararepresentant
h)     Velge 2 personer til valgkomité

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring seinest 4 uker før det skal avholdes.

Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene seinest en uke før årsmøtet.

Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes. Avstemninger skal foregå skriftlig dersom en person forlanger dette.

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene.  Ved behandling av årsrapport og regnskap har styret ikke stemmerett.

§ 7 Økonomi

Regnskapsåret er 1. januar til 31. desember og Narvik Bluesklubbs regnskap føres av kasserer eller den styret bemyndiger.

Regnskapet skal være tilgjengelig for alle medlemmer med 4 ukers varsel.

Regnskapet skal til enhver tid kunne framlegges for styret, som videre kan godkjenne at andre enkeltpersoner eller instanser får regnskapet til gjennomsyn.

Årsmøtet velger revisor som har til oppgave å gå gjennom Narvik Bluesklubbs regnskaper og forestå eventuelle andre kontrollfunksjoner som årsmøtet pålegger dem.

Eventuelle erstatningskrav mot medlemmer av styret, reist av styret eller årsmøtet, skal vurderes av offentlig godkjent revisor.

§ 8 Oppløsning
Foreningen kan kun oppløses etter vedtak på årsmøte og et ekstraordinært årsmøte. Det forutsetter at forslag om oppløsning ligger under Årsmøtets dagsorden. Oppløsning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.  Ved oppløsning skal ekstraordinært årsmøte disponere foreningens midler etter vedtekter og formålsparagraf.

§ 9 Vedtektsendring
Vedtektsendringer kan kun foretaes på årsmøte og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

Vedtatt i årsmøte onsdag 23. februar 2011.

nike air max thea schwarz